CAMIC – Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

spolupracujeme

Historie CAMICu

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora (CAMIC) vznikla v Praze v roce 2001. Díky odhodlání skupiny italských podnikatelů a za cenného přispění Italského velvyslanectví v Praze.
V krátkém čase zaznamenala významný počet členských firem, především italských podnikatelů, kteří chtějí působit na českém trhu. Byla uznána Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a následně byla v říjnu 2003 uznána jako zahraniční obchodní komora italskou vládou (podle zákona č. 518 z 1.7.1970) prostřednictvím Ministerstva pro mezinárodní obchod (bývalé Ministerstvo výrobních aktivit).
Poslání Obchodní komory spočívá ve vytvoření sítě služeb za účelem podpory obchodní a ekonomické výměny mezi Itálií a Českou republikou a asistenci při vstupu italských podnikatelů na zahraniční trh.

Assocamerestero

CAMIC je členem Assocamerestero. To je asociace italských obchodních komor v zahraničí, která představuje kvalifikovaný systém na podporu internacionalizace podniků. Úkolem Assocamerestero je hodnotit a rozvíjet aktivity italských obchodních komor v zahraničí. Ty odedávna vznikají v zemích s početným italským zastoupením. Má nezastupitelnou úlohu při koordinaci činnosti zahraničních obchodních komor. V podpoře partnerství a mezinárodních dohod mezi podniky, ve vytváření obchodních příležitostí pro zahraniční investory v Itálii a při rozvoji cestovního ruchu.

Struktura

Struktura CAMIC funguje podle modelů moderního způsobu řízení podniku. Strategická rozhodnutí jsou v kompetenci představenstva, které je složeno ze zástupců členských firem CAMIC. Představenstvo se schází jednou za měsíc za přítomnosti představitelů Italského velvyslanectví v Praze a Italského úřadu pro zahraniční obchod ICE. Každý člen představenstva sleduje určitou specifickou oblast aktivit CAMIC tak, aby se členové účinně podíleli na řízení a rozvoji Komory. Generální sekretář je zodpovědný za hospodaření a operativní řízení. Pracovní tým je tvořen mladými motivovanými lidmi, jejichž práce je rozdělena na tyto jednotlivé operativní oblasti: informační, vzdělávací, vyhledávání kontaktů, možností spolupráce a uzavírání obchodů, podpora internacionalizace MSP a aktivity v rámci spolupráce mezi obchodními komorami.  Vedle stálých zaměstnanců vykonávají během roku v Obchodní komoře vzdělávací stáže studenti ekonomie z významných italských univerzit. Například z Univerzity Bocconi z Milána, v jejímž rámci absolvuje stáž 6-8 studentů ročně.

Členové

CAMIC je organizací “no profit” a vykonává služby obchodní propagace a aktivity na podporu členských podniků. Šíření know-how a výrobků, vyhledávání obchodních partnerů a investičních příležitostí, komunikace s představiteli místní samosprávy a obchodních institucí, informační podpora a osobní asistence. Zprostředkovací služby CAMIC se ukazují být stále účinnějším operativním nástrojem pro italské podniky. A to i s ohledem na četné dlouhodobé obchodní smlouvy uzavřené v posledních letech. CAMIC tedy hraje podstatnou roli v integraci italské podnikatelské komunity v ČR. V současné době má CAMIC více než 200 členů. Většinou jde o italské podnikatele, působící na českém teritoriu. Počet zapsaných českých firem stále roste, což dokazuje trvalý rozvoj obchodních vztahů mezi oběma zeměmi.

Aktivity

S ohledem na optimální naplnění úlohy promotéra obchodních vztahů mezi Itálií a Českou republikou, vykonává Italsko-česká obchodní komora širokou škálu aktivit a služeb jako organizace obchodních a institucionálních misí a workshopů, účast a organizace veletrhů a seminářů, pořádání kurzů českého a italského jazyka pro vlastní členy.
Významné jsou aktivity spojené s účastí Komory v projektech sítě italských zahraničních komor. Například v projektech evropských a projektech na internacionalizaci italských podniků.

Komunikace

CAMIC používá různé informační nástroje, aby co nejlépe vyšla vstříc potřebám italských podnikatelů, jejichž záměrem je působit v České republice. Mezi hlavní patří: dvouměsíčník „CamIC magazine“ (dvojjazyčný, náklad 5000 výtisků), legislativní a ekonomický newsletter „CamicNews“ (v elektronické verzi, vychází 2x měsíčně, určen pro členy), „EU newsletter“ s informacemi o komunitárních politikách a programech (v elektronické verzi, měsíčník, určen pro členy) a webové stránky http://www.camic.cz.

Budoucnost

Priority Obchodní komory pro blízkou budoucnost jsou rozmanité. Mezi nejvýznamnější patří konsolidace prezentace CAMIC jako autoritativní a výkonné asociace. Působit ve své roli důstojným dojmem je pro Komoru nezbytným předpokladem, protože toto je rozhodující ve vztazích s podniky a zásadní pro udržení současné členské základny a získávání nových členů, kteří mohou garantovat její další rozvoj. Disponovat spokojenými členy představuje prvořadý cíl, kterého chce Komora dosáhnout a je to bezpochyby nejlepší obraz, který o sobě může dát.

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

Čermákova 7
120 00 Praha 2

Tel: +420 2 2201 5300
Fax: +420 2 2201 5301
E-mail: info@camic.cz

www.camic.cz

Back to top